Харви Фарингтън

Вие се научихте да различавате острите от хроничните болести и да търсите латентните или трудно доловимите причини за рецидивиращите и множествените заболявания.

Вие сте учени, че всеки индивид се разболява по свой собствен начин. Неговата индивидуалност добавя към и модифицира симптомите на заболяването му.

Вниманието ви бе привлечено към факта, че съпротивителните сили и възприемчивостта към болести са неразривно свързани; високи съпротивителни сили означават ниска възприемчивост и висока възприемчивост означава ниски съпротивителни сили.

Бяхте научени как да "снемате случая"; как да го анализирате; как да извличате, класифицирате и оценявате симптомите на пациента. научихте се как да различавате симптомите, които представляват ценни ориентири от тези с по-малка степена на важност при избора на лекарството.

С лекцията, озаглавена "Използване на Реперториума - Първа секция", бяхте въведени в използването на реперториума.

Проучихте някои примери за сравняване между лекарствата и диференциалната диагноза в Лекции от 6 до 12.

Сега сте готови за практическо приложение на получените знания.

Изберете един случай от практиката си и приложете различните стъпки, водещи до предписването на симилимума, както ви беше показано и както бяхте учени в Курса. Обърнете внимание на миналата и настоящата история, на физикалното изследване и особено на обективнитв и субективните симптоми. Избягвайте предубежденията спрямо вероятното лекарство. Не допускайте да се влияете прекомерно от диагнозата. Не се опитвайте, чрез директни въпроси или по друг начин, да нагласите случая към определено лекарство, а оставете наличните симптоми да ви посочат правилното лекарство.

А. Напишете цялата информация за пациента, до която сте се добрали.

Б. Класифицирайте и подредете симптомите.

В. Оценете ги, като подредите характерните по реда на тяхната важност.

Г. Назовете лекарството и обяснете как и защо избрахте точно него.

Ние желаем да изясним до каква степен вие сте способни да приложите в практиката инструкциите, дадени ви в този Курс.

Снемането на случая и предписването на лекарство съгласно тези инструкции може да ви отнеме повече време, отколкото сте смятали да отделите на пациента, но вие ще бъдете възнаградени за това. Ако е необходимо, срещнете се с пациента няколко пъти, защото всеки случай трябва да бъде анализиран щателно и усърдно. Съвсем уместно е за всяка визита да получите заплащане. Пациентът, без съмнение, ще бъде впечатлен от вашия интерес към него и от задълбочеността на вашите методи.