Блог за хомеопатия

homeopatichni-lekarstvaПроучване, сравняващо резултатите от хомеопатичното лечение и конвенционалната терапия при раково болни.

 

Една статия на Хайди Стивънсън

http://gaia-health.com

 

Това отлично проведено проучване сравнява хомеопатичното лечение на раково болни пациенти с конвенционалната терапия.

Резултатите показват, че пациентите на хомеопатично лечение се радват на значително по-добро качество на живот.

Проучване, публикувано в списанието „BioMed Central Cancer”, прави сравнение между хомеопатичното лечение на раково болни пациенти с конвенционалната терапия и стига до заключение, че „хомеопатичните” пациенти се справят по-добре.

Основният критерий е качеството на живот, като са следени още степента на умора и психо-емоционалният статус.

 

Ниво на смъртност и Типове рак

Преди да продължа, бих искала да изясня, че макар това да не е фокусът на проучването, авторите му са регистрирали и броя на починалите пациенти. Проучването е провеждано в продължение на 1 година. В „хомеопатичната” група са починали 23% от пациентите. В „конвенционалната” група починалите са 20%.

Разбира се, наред с другите фактори, следва да се отчита и типът рак, от който са страдали пациентите. Следва таблица с обобщената информация:

 

Данни за пациентите в началото на проучването

Хомеопатично
лекувани
Конвенционално
третирани
Рак на гърдата 32% 37%
Колоректален рак 7% 15%
Рак на простатата 7% 3%
Меланома 5% 1%
Тежко състояние или
прогресиране на болестта
70% 57%
Период след поставянето
на диагнозата
10 месеца 3 месеца
Предхождаща
конвенционална терапия
50% химиотерапия 33% химиотерапия


Предхождащи началото на проучването тежко състояние или прогресиране на болестта са били значително по-силно изразени у пациентите, предпочели хомеопатично лечение.

Твърдението на хомеопатите, че общо взето пациентите се обръщат за помощ към тях след като всички други видове терапия са се оказали безуспешни, очевидно се поражда от факта, че 50% от пациентите избрали хомеопатия (при това проучване) вече са опитали конвенционална терапия и само 33% от пациентите вече са били на хомеопатично лечение.

Пациентите са избрали дали да бъдат лекувани в конвенционална, или в хомеопатична клиника, но са били свободни да изберат типа лечение през годината на проучването, въпреки че естествено изборът им е бил направен след консулт с терапевт.

Всички пациенти, избрали хомеопатично лечение, обаче, са прекарали 1-2 седмици в хомеопатична клиника за индивидуализиран подбор на техните лекарства. Терапиите, различни от хомеопатичното лечение, които всеки пациент е избрал и получил, са обобщени в следващата таблица:

 

Конвенционални терапии, избрани от пациентите

Хомеопатични
пациенти
Конвенционални
пациенти
Видове терапия от началото до 3-я месец
Хирургия 4.3% 3.7%
Химиотерапия 20.5% 64.2%
Лъчетерапия 8.1% 10.0%
Хормонална 13.2% 12.6%
Други видове
(киназа-инхибитори и др.)
9.7% 13.7%
Видове терапия от 3-я до 12-я месец
Хирургия 5.4% 5.0%
Химиотерапия 1-ви курс 21.7% 52.4%
Химиотерапия 2-ри курс 7.8% 16.8%
Химиотерапия 3-ти курс 3.9% 6.8%
Химиотерапия 4-ти курс 1.9% 0.8%
Лъчетерапия 8.5% 15.0%
Хормонална 15.5% 18.7%
Други видове
(киназа-инхибитори и др.)
12.0% 11.5%
Неполучавали никаква
конвенционална терапия
25.6% 6.6%


Както може да видите, пациентите, избрали да бъдат лекувани според конвенционалните стандарти, са избрали и сега конвенционални терапии много по-често.

Общо взето, химиотерапия е била използвана 2 до 3 пъти по-често от „конвенционалните” пациенти.

Други конвенционални терапии, включително хормонална, лъчелечение и киназа-инхибитори са прилагани приблизително по равно от двете групи пациенти.

В началото на проучването качеството на живот, нивото на умора и психологическото състояние са били сходни при двете групи пациенти. В края му, обаче, резултатите при „хомеопатичната” група са били значително по-добри:

 

Качество на живота (QоL)

Хомеопатични
пациенти
Конвенционални
пациенти
Резултати от FACT-G QоL теста
В началото на проучването 74.6 73.3
Към 3-ия месец 79.3 74.8
Към края на 1-та година
(краят на проучването)
81.9 73.1
Резултати от FACIT-Sp QоL теста
В началото на проучването 31.3 30.6
Към 3-ия месец 34.3 31.6
Към края на 1-та година
(краят на проучването)
35.1 30.1

 

Резултатите, отнасящи се до качеството на живот, са по-високи при хомеопатично лекуваните пациенти в сравнение с конвенционално лекуваните, въпреки че те са влезли в проучването със значително по-тежки и в по-напреднал стадий болести.

В края на 3-ия месец и „хомеопатичните”, и „конвенционалните” пациенти потвърждават значително подобрено качество на живот.

Девет месеца по-късно, обаче – в края на проучването – качеството на живот на „хомеопатичните” пациенти продължава да се подобрява, докато това на „конвенционалните” се влошава.

Резултатите от няколкото измервания на нивото на умора също са публикувани и може да се видят тук (макар че те не са толкова лесни за „разшифроване”).

По същество, те отново показват, че „хомеопатичните” пациенти се справят по-добре от „конвенционалните”.
Интересно „странично” наблюдение е, че пациенти и от двете групи са използвали алтернативни терапии с витамини и бял имел.

При „конвенционалните” пациенти, обаче, има тенденция да увеличават техните дози в хода на годината, докато „хомеопатичните” пациенти или са се задържали на една и съща доза, или са я понижавали.

 

Силни и слаби страни на проучването

Както би потвърдил всеки хомеопат, хомеопатията не може да бъде тествана чрез даване на едно и също лекарство на всички представители от едната група и плацебо – на другата.

Естеството на хомеопатията е такова, че изисква индивидуализирано лечение, поради което типичният метод на изследване на фармацевтичните медикаменти не може да демонстрира адекватно ефиксаността или провала както на конкретно хомеопатично лекарство, така и на хомеопатията сама по себе си.

Силна страна на това проучване е, че е приложен метод, който по-скоро сравнява самата хомеопатия с конвенционалната терапия, вместо да се опитва насилствено да я вмести в същия „калъп”. Както посочват авторите:

„Важно е да се отбележи, че ние проучвахме ефекта не на хомеопатичните лекарства, а на хомеопатичното лечение. Това обхваща целия процес – снемането на случая, индивидуализацията, откриването на точното лекарство и проследяванията на последващите ефекти чрез оценка на обратната връзка и коригирането на предписанията. Не ще и дума, че това е интензивен комуникативен, интерактивен процес, който оперира с много и разнообразни пътища, някои от които са доста психологически и доста общи по отношение на начина на осмисляне на получаваните реакции, а други са специфични за хомеопатичното лечение и начина на прилагане на хомеопатичните лекарства.”


Матиас Рощок и неговите сътрудници заслужават поздравления за това добре замислено и проведено проучване и за избраните точни методи и критерии.

Специално признание заслужава тяхното проучване на лечението на сериозни болести като раковите, вместо простото оценяване дали хомеопатията може да облекчи ужасните странични действия на алопатичните терапии.

Екипът третира хомеопатията с достойнството, което тя заслужава и едновременно с това демонстрира, че нейният ефект следва да бъде уважаван.

 


Оригиналната статия може да прочетете ТУК.

Оригиналния доклад от проучването може да прочетете ТУК.