Homeopathy Refined - семинари

priyankaПряко онлайн излъчване на цикъла лекции на тема "Как да разбираме Материя Медика"
Дата на провеждане: 6 ноември 2011

Час: 11,30 ч. - 15,30 ч.

Динеш Чохан и неговата асистентка Приянка Джейн Ганди ще представят така дългоочаквания цикъл лекции на тема "Как да разбираме Mатерия Медика".

Осигурен е превод на български език.

 


КАК да РАЗБИРАМЕ МАТЕРИЯ МЕДИКА?


 

Въпрос, пред който често се изправят студентите по Хомеопатия и дори практикуващите хомеопати е:

Как мога ефективно да чета и да запомням лекарствените картини, дадени в Материя медика? Как да разбирам лекарствата?

Хомеопатията е стъпила здраво върху принципите на Индивидуализацията и Холизма.

Поради това ние вярваме, че при всеки индивид, при всеки отделен пациент Процесът на Наблюдаване Разгръщането на Случая (снемането на случая по метода на Динеш Чохан) трябва да бъде индивидуализиран и да бъде реализиран на холистично ниво.

Съгласно Холографската теория,

„Това, което е вярно за една част от системата, е вярно за всички останали части на същата система."

Следователно, целият процес на четене и осмисляне на Материя медика също следва да бъде индивидуализиран и холистичен.

Най-важното тук е:

Какво трябва да бъде разбрано в едно лекарство?

Досега ние изучавахме Материя медика, ползвайки твърде теоретичен подход. Интересът ни беше насочен най-вече към терапевтиката, ключовите симптоми, модалностите или темите, но без да ги свързваме директно.

И точно това ни пречеше да разберем дълбокия смисъл, същността, есенцията на всяко лекарство, която свързва всички споменати аспекти на холистично ниво.

Ако ние разбираме лечебните свойства на всяко лекарство на холистично ниво, можем да разберем лекарството в истинската му дълбочина.

И тогава не би имало никакво значение дали това лекарство е „полихрест" или „малко лекарство".

Ние трябва да четем всяко лекарство, изхождайки от неговите СРО-симптоми (странни, редки и особени симптоми) на Холистично ниво.

След като сме разбрали и проумели сърцевината, центъра на всяко лекарство, ние ще бъдем способни да го свържем с централното състояние на пациента. Подобно задълбочено изучаване на всяко лекарство ще ни помогне също да разберем и лекарствата, принадлежащи на същата група или семейство и едновременно с това да правим диференциацията между тях.

По време на този цикъл от онлайн лекции - трите лекции, които ще изнесем заедно с д-р Динеш Чохан на 6 ноември специално за българските студенти и хомеопати - ние ще обясним в подробности научните стъпки в четенето на Материя медика на Холистично ниво, които ще ни помогнем да излезем от сегашния модел за разбиране на лекарствата като сбор от симптоми.

Ще обсъдим, също така, как да разбираме Растителните семейства, Животинското и Минералното царства и начините да ги осмисляме в тяхната дълбочина, опирайки се с лекота на универсалните закони.


Програма

11.00 ч. - отваряне на класната стая
11.30-12.30 Динеш Чохан
12.30-12.45 Кафе пауза
12.45-14.15 Приянка Джейн
14.15-14.30 Кафе пауза
14.30-15.30 Приянка Джейн