Медицински минимум

online-medicinki-kursОнлайн курсът "Медицински минимум за практикуващи алтернативни терапевтични методи" е двугодишен.

През първата година ще се изучава анатомия и физиология.
През втората година ще се изучава клиника и клинична лаборатория.

 

Първо ниво включва онлайн лекции по анатомия и физиология. Хорариум 64 уч.ч. Включва 16 лекции по анатомия, 16 лекции по физиология. Всички лекции са двучасови.

Достъпът до лекциите е 6 месеца.

 

Д-р Лилия Грозлекова е асистент в Катедра анатомия, хистология и ембриология на Медицински Университет - Пловдив. Свободен докторант към същия университет. Интересува се от невроанатомия и работи по проект, свързан с експериментален модел на шизофрения.
Д-р Грозлекова ще преподава анатомия в HomeoHelp Holistic School.

 

Доц. Георгиева е лекар със защитена специалност по физиология. Има докторска степен като дисертацията й е на тема: „Промени в субмаксималната издръжливост при въздействие с анаболни андрогенни стероиди в условия на системно натоварване." Научни интереси в областта на спортната физиология и медицина, полови хормони, метаболитен синдром, обучение и памет и др. Има над 50 публикации в наши и чужди научни списания и издания. Води лекции и практически упражнения по физиология на човека на студенти по медицина, дентална медицина, фармация и др. Съавтор на 10 учебни помагала и практически ръководства. Член на Европейския колеж по спортни науки, Научното медицинско дружество по физиологични науки, Научното медицинско дружество по спортна медицина и кинезитерапия.
Доц. Георгиева води лекциите в Секция Физиология в Онлайн курса „Медицински минимум за практикуващи алтернативни терапевтични методи".

 

 

 

 

 

Програма
Лекционен курс по анатомия на човека

 

1. Цитология. Клетка, общи данни, устройство на клетката. Биологични мембрани. Задължителни клетъчни органели, клетъчни включения. Ядро в интерфаза – морфология, хроматин, ядрени обвивки и пори, ядърце и ядрен комплекс. Клетъчно делене – митоза.
2. Тъкани – eпителна тъкан, съединителна тъкан, кръвна тъкан, мускулна тъкан, нервна тъкан, полова тъкан.
3. Двигателна система. Хрущялна и костна тъкан. Кости и свързвания между тях – аксиален скелет (череп, гръбначен стълб, гръден кош, таз). Апендикуларен скелет (раменен пояс, горен крайник, тазов пояс, долен крайник)
4. Двигателна система. Мускулна тъкан, мускулна система – устройство и биомеханика на мускула. Групи мускули – мускули на аксиален скелет, мускули на апендикуларен скелет.
5. Сърдечно-съдова система. Сърце – устройство, строеж на сърдечна стена, импулсо-проводна тъкан, кръвоснабдяване. Кръвоносни съдове – устройство на съдовата стена. Артерии, вени, капиляри – особености в строежа на стената им. Малък и голям кръг на кръвообращение. Лимфна система – главни лимфни пътища.
6. Имунна система. Хемопоетични органи – костен мозък. Лимфопоетични органи – лимфен възел, тимус, слезка, лимфоидни образувания.
7. Храносмилателна система. Устна кухина – зъби, език (вкусови луковици), слюнчени жлези. Тръбести органи – гълтач, хранопровод, стомах, тънки и дебели черва.
8. Храносмилателна система. Паренхимни органи – черен дроб, панкреас. Перитонеум, перитонеална кухина.
9. Дихателна система. Въздухоносна част на дихателната система – носна кухина (респираторна и обонятелна лигавица), гръклян, трахея, бронхи. Респираторна част на дихателната система – бял дроб (белодробно делче, белодробна ацина, алвеола), белодробно кръвообращение.
10. Отделителна система. Бъбрек – нефрон, юкстагломеруларен апарат. Екскреторни пътища – уретер, пикочен мехур, уретра.
11. Полова система. Мъжка полова система. Тестис – устройство. Извито семенно каналче. Хемо- тестикуларна бариера. Тестикуларен интерстициум – компоненти, характеристика. Семеотводящи органи – надсеменник, семепровод, семенна връв. Секреторни органи – семенни мехурчета, простата. Скротум и пенис. Женска полова система. Яйчник- устройство. Видове фоликули, овулация, жълто тяло. Маточна тръба – устройство. Матка – маточна лигавица и циклични промени на маточната лигавица. Влагалище. Млечна жлеза – устройство. Лактация.
12. Ендокринна система. Принципно устройство на ендокринните жлези. Хипофиза и епифиза, щитовидна жлеза и паращитовидни жлези, надбъбречни жлези.
13. Нервна система. ЦНС – гръбначен мозък (цито- и миелоархитектоника), мозъчен ствол, малък мозък, междинен мозък, краен мозък – кора на крайния мозък, строеж и локализация на основните функции. Бяло вещество и базални ядра.
14. Нервна система. Проводни пътища в ЦНС. Мозъчни обвивки, кръвно-мозъчна бариера, мозъчни стомахчета и гръбначно-мозъчна течност. Кръвоснабдяване на ЦНС. Периферна нервна система – ГМН, ЧМН. Вегетативна  нервна система – симпатиков и парасимпатиков дял.
15. Сетивни органи. Зрителна сензорна система. Орган на слуха и равновесието. Слухово-равновесна сетивна система.
16. Обобщение – преговор.

 

ПРОГРАМА

Лекционен курс по ФИЗИОЛОГИЯ

 

 

1. Организъм. Хомеостаза. Физиология на възбудимите тъкани.

2. Синапси. Електроневъзбудими възбудими мембрани.

3. Нервна регулация на вегетативните функции. Функционална анатомия на вегетативната нервна система. Влияние на вегетативната нервна система върху дейността на различните органи и системи. Стрес и дистрес.

4. Общи принципи на хуморалната регулация на физиологичните функции. Телекриния и паракриния. Хормони. Регулация на хормоналната активност.

5, Функционален строеж на надбъбречните жлези. Хормони на кората на надбъбрека. Глюкокортикоиди. Минералкортикоиди. Ендокринна функция на панкреаса.

6. Калциево–фосфорна хомеостаза. Хормонална активност на тестисите. Хормонална активност на яйчниците. Менструален цикъл. Проби за установяване на ранна бременност.

7. Физиология на напречно-набраздените мускули.Функционален строеж на гладките мускули.

8. Физиология на дишането. Функционално устройство на въздухоносните пътища, белите дробове и гръдния кош. Механика на дишането. Белодробна и алвеоларна вентилация.

9. Физични основи на газовата обмяна. Състав на газовете във въздуха, белите дробове и кръвта. Транспорт на кислорода и въглеродния диоксид в кръвта. Регулация на дишането. Химична регулация. Нервно-рефлексна регулация. Дихателен център и дихателен ритъм.

10. Сърдечно–съдова система. Системно и белодробно кръвообращение. Сърцето като орган – функционална морфология на перикарда, ендокарда и миокарда.

11. Електрични явления при работата на сърцето. Eлектрокардиография. Динамика на сърдечните съкращения – сърдечен цикъл. Функции на клапния апарат на сърцето. Сърдечни тонове. Честота на сърдечната дейност.

12. Функционални особености на кръвоносните съдове. Хемодинамични закономерности - особености на съдовете и на течността. Хемодинамични показатели. Артериално кръвно налягане – методи за измерване, нормални стойности, фактори, определящи нивото на кръвното налягане. Съдов тонус. Регулация на кръвообращението.

13. Храносмилателна система – функции. Храносмилане в устата. Двигателна активност на стомаха. Секреция, ензимно разграждане и резорбция в стомаха. Регулация на стомашната секреция. Двигателна активност на тънките черва. Секреция, смилане и резорбция в тънките черва. Панкреатичен сок. Жлъчкообразуване и жлъчкоотделяне. Двигателна активност на дебелото черво и неговата регулация. Дефекация.

14. Обмяна на енергията в организма. Енергийна стойност на храните. Енергиен еквивалент на кислорода. Определяне на енергоразхода. Основна обмяна и енергоразход при различни физиологични състояния.
Хранене. Физиологични механизми на глада и насищането.
Терморегулация. Механизми на топлопродукцията и топлоотдаването в организма. Неврофизиологични основи на терморегулацията.

15. Отделителни функции на организма и системи, които ги осъществяват. Бъбреци – функционална структура. Микция. Ендокринна и метаболитна функция на бъбреците.
Водно-електролитно равновесие на организма. Жажда.

16. Сетивни системи. Функционална морфология на сетивните системи. Основни принципи на обработката на информацията в сетивните системи. Обща сетивност. Соматосетивна система – организация и модалности. Болкова сетивност. Сърбеж. Висша нервна дейност.

 

  • Таксата за участие в Онлайн Курса "Медицински минимум Първо ниво" е 800 лв,
    които може да бъдат платени разсрочено на 2, 3 или 4 вноски.

Броят на вноските и техният размер са по избор на студента, с изключение на размера на първата вноска.

Първата вноска е най-малко 200 лв.

Последната вноска трябва да бъде платена най-късно 3 месеца след заплащането на първата вноска.

Забележка: В случай, че последната вноска не бъде платена най-късно 3 месеца след заплащането на първата вноска, достъпът до лекциите се спира и се възстановява при нейното заплащане.

 

  • При плащане наведнъж, студентът ползва отстъпка от 15% и така таксата за него става 680 лв.

 

 

 

 

online-medicinki-kursОнлайн курсът "Медицински минимум за практикуващи алтернативни терапевтични методи" е двугодишен.

През първата година ще се изучава анатомия и физиология.
През втората година ще се изучава клиника и клинична лаборатория.

 

Първо ниво включва онлайн лекции по анатомия и физиология. Хорариум 64 уч.ч. Включва 16 лекции по анатомия, 16 лекции по физиология. Всички лекции са двучасови.

Достъпът до лекциите е 6 месеца.

 

Д-р Лилия Грозлекова е асистент в Катедра анатомия, хистология и ембриология на Медицински Университет - Пловдив. Свободен докторант към същия университет. Интересува се от невроанатомия и работи по проект, свързан с експериментален модел на шизофрения.
Д-р Грозлекова ще преподава анатомия в HomeoHelp Holistic School.

 

Доц. Георгиева е лекар със защитена специалност по физиология. Има докторска степен като дисертацията й е на тема: „Промени в субмаксималната издръжливост при въздействие с анаболни андрогенни стероиди в условия на системно натоварване." Научни интереси в областта на спортната физиология и медицина, полови хормони, метаболитен синдром, обучение и памет и др. Има над 50 публикации в наши и чужди научни списания и издания. Води лекции и практически упражнения по физиология на човека на студенти по медицина, дентална медицина, фармация и др. Съавтор на 10 учебни помагала и практически ръководства. Член на Европейския колеж по спортни науки, Научното медицинско дружество по физиологични науки, Научното медицинско дружество по спортна медицина и кинезитерапия.
Доц. Георгиева води лекциите в Секция Физиология в Онлайн курса „Медицински минимум за практикуващи алтернативни терапевтични методи".

 

 

 

 

 

Програма
Лекционен курс по анатомия на човека

 

1. Цитология. Клетка, общи данни, устройство на клетката. Биологични мембрани. Задължителни клетъчни органели, клетъчни включения. Ядро в интерфаза – морфология, хроматин, ядрени обвивки и пори, ядърце и ядрен комплекс. Клетъчно делене – митоза.
2. Тъкани – eпителна тъкан, съединителна тъкан, кръвна тъкан, мускулна тъкан, нервна тъкан, полова тъкан.
3. Двигателна система. Хрущялна и костна тъкан. Кости и свързвания между тях – аксиален скелет (череп, гръбначен стълб, гръден кош, таз). Апендикуларен скелет (раменен пояс, горен крайник, тазов пояс, долен крайник)
4. Двигателна система. Мускулна тъкан, мускулна система – устройство и биомеханика на мускула. Групи мускули – мускули на аксиален скелет, мускули на апендикуларен скелет.
5. Сърдечно-съдова система. Сърце – устройство, строеж на сърдечна стена, импулсо-проводна тъкан, кръвоснабдяване. Кръвоносни съдове – устройство на съдовата стена. Артерии, вени, капиляри – особености в строежа на стената им. Малък и голям кръг на кръвообращение. Лимфна система – главни лимфни пътища.
6. Имунна система. Хемопоетични органи – костен мозък. Лимфопоетични органи – лимфен възел, тимус, слезка, лимфоидни образувания.
7. Храносмилателна система. Устна кухина – зъби, език (вкусови луковици), слюнчени жлези. Тръбести органи – гълтач, хранопровод, стомах, тънки и дебели черва.
8. Храносмилателна система. Паренхимни органи – черен дроб, панкреас. Перитонеум, перитонеална кухина.
9. Дихателна система. Въздухоносна част на дихателната система – носна кухина (респираторна и обонятелна лигавица), гръклян, трахея, бронхи. Респираторна част на дихателната система – бял дроб (белодробно делче, белодробна ацина, алвеола), белодробно кръвообращение.
10. Отделителна система. Бъбрек – нефрон, юкстагломеруларен апарат. Екскреторни пътища – уретер, пикочен мехур, уретра.
11. Полова система. Мъжка полова система. Тестис – устройство. Извито семенно каналче. Хемо- тестикуларна бариера. Тестикуларен интерстициум – компоненти, характеристика. Семеотводящи органи – надсеменник, семепровод, семенна връв. Секреторни органи – семенни мехурчета, простата. Скротум и пенис. Женска полова система. Яйчник- устройство. Видове фоликули, овулация, жълто тяло. Маточна тръба – устройство. Матка – маточна лигавица и циклични промени на маточната лигавица. Влагалище. Млечна жлеза – устройство. Лактация.
12. Ендокринна система. Принципно устройство на ендокринните жлези. Хипофиза и епифиза, щитовидна жлеза и паращитовидни жлези, надбъбречни жлези.
13. Нервна система. ЦНС – гръбначен мозък (цито- и миелоархитектоника), мозъчен ствол, малък мозък, междинен мозък, краен мозък – кора на крайния мозък, строеж и локализация на основните функции. Бяло вещество и базални ядра.
14. Нервна система. Проводни пътища в ЦНС. Мозъчни обвивки, кръвно-мозъчна бариера, мозъчни стомахчета и гръбначно-мозъчна течност. Кръвоснабдяване на ЦНС. Периферна нервна система – ГМН, ЧМН. Вегетативна  нервна система – симпатиков и парасимпатиков дял.
15. Сетивни органи. Зрителна сензорна система. Орган на слуха и равновесието. Слухово-равновесна сетивна система.
16. Обобщение – преговор.

 

ПРОГРАМА

Лекционен курс по ФИЗИОЛОГИЯ

 

 

1. Организъм. Хомеостаза. Физиология на възбудимите тъкани.

2. Синапси. Електроневъзбудими възбудими мембрани.

3. Нервна регулация на вегетативните функции. Функционална анатомия на вегетативната нервна система. Влияние на вегетативната нервна система върху дейността на различните органи и системи. Стрес и дистрес.

4. Общи принципи на хуморалната регулация на физиологичните функции. Телекриния и паракриния. Хормони. Регулация на хормоналната активност.

5, Функционален строеж на надбъбречните жлези. Хормони на кората на надбъбрека. Глюкокортикоиди. Минералкортикоиди. Ендокринна функция на панкреаса.

6. Калциево–фосфорна хомеостаза. Хормонална активност на тестисите. Хормонална активност на яйчниците. Менструален цикъл. Проби за установяване на ранна бременност.

7. Физиология на напречно-набраздените мускули.Функционален строеж на гладките мускули.

8. Физиология на дишането. Функционално устройство на въздухоносните пътища, белите дробове и гръдния кош. Механика на дишането. Белодробна и алвеоларна вентилация.

9. Физични основи на газовата обмяна. Състав на газовете във въздуха, белите дробове и кръвта. Транспорт на кислорода и въглеродния диоксид в кръвта. Регулация на дишането. Химична регулация. Нервно-рефлексна регулация. Дихателен център и дихателен ритъм.

10. Сърдечно–съдова система. Системно и белодробно кръвообращение. Сърцето като орган – функционална морфология на перикарда, ендокарда и миокарда.

11. Електрични явления при работата на сърцето. Eлектрокардиография. Динамика на сърдечните съкращения – сърдечен цикъл. Функции на клапния апарат на сърцето. Сърдечни тонове. Честота на сърдечната дейност.

12. Функционални особености на кръвоносните съдове. Хемодинамични закономерности - особености на съдовете и на течността. Хемодинамични показатели. Артериално кръвно налягане – методи за измерване, нормални стойности, фактори, определящи нивото на кръвното налягане. Съдов тонус. Регулация на кръвообращението.

13. Храносмилателна система – функции. Храносмилане в устата. Двигателна активност на стомаха. Секреция, ензимно разграждане и резорбция в стомаха. Регулация на стомашната секреция. Двигателна активност на тънките черва. Секреция, смилане и резорбция в тънките черва. Панкреатичен сок. Жлъчкообразуване и жлъчкоотделяне. Двигателна активност на дебелото черво и неговата регулация. Дефекация.

14. Обмяна на енергията в организма. Енергийна стойност на храните. Енергиен еквивалент на кислорода. Определяне на енергоразхода. Основна обмяна и енергоразход при различни физиологични състояния.
Хранене. Физиологични механизми на глада и насищането.
Терморегулация. Механизми на топлопродукцията и топлоотдаването в организма. Неврофизиологични основи на терморегулацията.

15. Отделителни функции на организма и системи, които ги осъществяват. Бъбреци – функционална структура. Микция. Ендокринна и метаболитна функция на бъбреците.
Водно-електролитно равновесие на организма. Жажда.

16. Сетивни системи. Функционална морфология на сетивните системи. Основни принципи на обработката на информацията в сетивните системи. Обща сетивност. Соматосетивна система – организация и модалности. Болкова сетивност. Сърбеж. Висша нервна дейност.

 

  • Таксата за участие в Онлайн Курса "Медицински минимум Първо ниво" е 800 лв,
    които може да бъдат платени разсрочено на 2, 3 или 4 вноски.

Броят на вноските и техният размер са по избор на студента, с изключение на размера на първата вноска.

Първата вноска е най-малко 200 лв.

Последната вноска трябва да бъде платена най-късно 3 месеца след заплащането на първата вноска.

Забележка: В случай, че последната вноска не бъде платена най-късно 3 месеца след заплащането на първата вноска, достъпът до лекциите се спира и се възстановява при нейното заплащане.

 

  • При плащане наведнъж, студентът ползва отстъпка от 15% и така таксата за него става 680 лв.

 

 

 

 

Правилник за провеждане на изпитите по анатомия и физиология

 

 

 

 

 

Правилник за провеждане на изпитите по дисциплините анатомия и физиология от Първо ниво на Онлайн курса на HomeoHelp Holistic School „Медицински минимум за практикуващи алтернативни методи на лечение”

 


Изпитите по анатомия и физиология се провеждат "очно" и са отделни.

Изпитни сесии се организират през февруари и септември, ако се е набрал достатъчен брой студенти, приключили Първо ниво.

 

Записване за изпита

 

Всеки изпит включва:
•    Попълване на изпитен тест - 9.00 - 10.00 часа
•    Устно изпитване по 2 въпроса - 11.00 - 18.00 часа

 

Конспектите по анатомия и физиология може да изтеглите по-долу.


По време на попълването на изпитните тестове и устното изпитване:
•    Не се допуска ползване от студентите на учебни помагала, справочници и пр.
•    Студентите нямат право да внасят в изпитните зали телефони, компютри и други електронни устройства.

 

Устните изпити по анатомия и физиология се провеждат един след друг.
На всеки от двата изпита студентът отговаря на 2 въпроса, които студентът изтегля сам. На единия от въпросите (по негов избор) студентът дава и писмен отговор, който остава на съхранение в училището.


От студентите се изисква да демонстрират:
•    Добро познаване на преподавания материал;
•    Добра обща представа за устройството на човешкия организъм и неговото функциониране в норма;
•    Способност да се ориентират правилно за здравословното състоянието на пациента и прогнозата за неговото развитие;
•    Добра ориентация в какви случаи е задължително да насочат пациента за консулт и/или лечение от лекар.

 

Оценките от изпитите ще бъдат оповестени на уебсайта на HomeoHelp Holistic School в срок до 20 септември.

 

За да издържи изпита си, студентът трябва да получи оценка най-малко среден 3.
Студент, получил оценка, по-ниска от среден 3, се смята за неиздържал изпита.
Студент, неявил се на изпит, се смята за неиздържал изпита.

 

Студенти, които не са издържали изпита или не са се явили на изпит, могат да го направят на всяка обявена сесия.

За да бъде допуснат до поправителен изпит, студентът трябва да заплати такса в размер на 80 лв.


Сертификат за завършен курс „Медицински минимум за практикуващи алтернативни методи на лечение” се издава само след успешно полагане на изпитите по всички дисциплини от двете нива на обучение.

 

ИЗТЕГЛИ КОНСПЕКТ ПО:

 

 

Правилник за провеждане на изпитите по дисциплините анатомия и физиология от Първо ниво на Онлайн курса на HomeoHelp Holistic School „Медицински минимум за практикуващи алтернативни методи на лечение”

 

Редовната изпитна сесия по анатомия и физиология ще се проведе на 13 и 14 септември 2014 в Хомеопатичния кабинет „ХомеоХелп” на ул. „Райна княгиня” 14 в град Бургас.

Студентите, които ще се явят на изпити през септември 2014, трябва да заявят една от двете дати в срок до 31 юли 2014 с електронно писмо, изпратено на info@homeohelp.eu  

Забележка: Студентите,  регистрирали се за Онлайн курса по Медицински минимум след 1 март 2014,  избират свободно дали да се явят на изпит през септември 2014, или на следващата сесия.

Всеки изпит включва:

·         Попълване на изпитен тест - 9.00 - 10.00 часа

·         Устно изпитване по 2 въпроса - 11.00 - 18.00 часа

Разяснения за естеството на тестовете ще бъдат дадени до 15 юли.

Конспектите по анатомия и физиология виждате по-долу.

По време на попълването на изпитните тестове и устното изпитване:

·         Н е се допуска ползване от студентите на учебни помагала, справочници и пр.

·         Студентите нямат право да внасят в изпитните зали телефони, компютри и други електронни устройства.

Устните изпити по анатомия и физиология се провеждат един след друг.

На всеки от двата изпита студентът отговаря на 2 въпроса, които студентът изтегля сам. На единия от въпросите (по негов избор) студентът дава и писмен отговор, който остава на съхранение в училището.

От студентите се изисква да демонстрират:

·         Добро познаване на преподавания материал;

·         Добра обща представа за устройството на човешкия организъм и неговото функциониране в норма;

·         Способност да се ориентират правилно за здравословното състоянието на пациента и прогнозата за неговото развитие;

·         Добра ориентация в какви случаи е задължително да насочат пациента за консулт и/или лечение от лекар.

Оценките от изпитите ще бъдат оповестени на уебсайта на HomeoHelp Holistic School в срок до 20 септември.

За да издържи изпита си, студентът трябва да получи оценка най-малко среден 3.

Студент, получил оценка, по-ниска от среден 3, се смята за неиздържал изпита.

Студент, неявил се на изпит, се смята за неиздържал изпита.

За студенти, които не са издържали изпита или не са се явили на изпит, периодично ще бъдат обявявани поправителни сесии. За да бъде допуснат до поправителен изпит, студентът трябва да заплати такса в размер на 80 лв.

Регламентът за провеждане на поправителните изпити ще бъде оповестен до края на юли 2014.

Студент, който смята, че няма възможност да се яви на изпит на 13/14 септември 2014, подава молба до директора на HomeoHelp Holistic School за отлагане на изпита му. Ако молбата бъде сметната за основателна, студентът получава писмено разрешение за отлагане на изпита и се явява на редовен изпит на някоя от следващите поправителни или редовни изпитни сесии.

Сертификат за завършен курс „Медицински минимум за практикуващи алтернативни методи на лечение” се издава само след успешно полагане на изпитите по всички дисциплини от двете нива на обучение.

 

 

Записване за изпита