Homeopathy Education

kurs-homopatia-online

Хорариум 161 часа

Трето ниво включва лекции на д-р Румен Стойчев, д-р Ганшиям Калатия, Борис Шойтов, д-р Динеш Чохан, Франс Вермюлен. 
Получавате достъп до лекциите за срок от 9 или 12 календарни месеца.

 

 

 

То включва:

 • Стандартни видеолекции по 1.5 - 2 часа всяка.
 • Дълги сесии по 4 часа
 • Онлайн семинари
 • Лекции от семинари на Франс Вермюлен

Студентът получава достъп до:

 • Виртуалната класна стая по време на провеждане на лекцията онлайн „на живо”
 • Записите на вече проведените лекции
 • Записите на видеолекциите
 • Виртуалната класна стая по време на провеждане на онлайн семинарите
 • Записите на вече проведените онлайн семинари

 

 

Всички, завършили Трето ниво на обучението по хомеопатия на 30 юни 2013, ще имат свободен достъп до записите от лекциите до 31 октомври 2013, включително.
След тази дата достъп до записите на лекциите ще се дава при поискване и след заплащане на цена от 15 лева на лекция. Достъпът е 5 дни на лекция.
Използвайте времето си мъдро, независимо, че то е безкрайно.

 

Трето ниво осигурява знания и умения, необходими на студента, за да практикува като професионален хомеопат. NB!

Това означава, че студентът в Трето ниво усвоява:

Дълбоко знание:

 • За Теорията и Философията на Хомеопатията
 • За Материя медика на хомеопатичните лекарства
 • По Терапевтика

Практически умения за реална работа с пациент

 


Как се провежда същинското обучение?

Програмата за трето ниво включва няколко направления, всяко от които включва по няколко модула.

 • Студентът получава достъп до модул от видеолекции по определена тематика, последван от лекция „на живо”, посветена на обсъждане на съответния модул от видеолекции и обсъждане на постъпилите въпроси от студентите.
 • Онлайн семинарите ще бъдат транслирани по интернет в реално време, а записите от тях ще останат достъпни за последващ преглед.

 


Всеки студент има свободен достъп до всички записи от лекциите в Трето ниво в рамките на 12 месеца от началото на обучението си в него. След изтичането на този срок всеки студент може да получи достъп до запис на отделна лекция или лекции при поискване от негова страна и при поискване от негова страна и след заплащане на цена от 15 лева на лекция.

 


 

След приключване на Трето ниво на учебната програма се провежда ИЗПИТ, чието успешно полагане е условие за получаване на диплома за завършено обучение по Хомеопатия в HomeoHelp Holistic School.

Изпитът се състои в:

 1. Анализ и аргументиране на предписание в случай на хронична болест (paper case)
 2. Анализ и аргументиране на предписание в случай на остра болест (paper case)
 3. Отговор на тестови въпроси

Всеки студент получава уникална комбинация от случаи и тест не по-късно от 45 дни след приключване на обучението си.

Студентите, обучавали се през периода октомври 2012 - юни 2013, следва да се явят на изпит най-късно до 30 септември 2013. Неявилите се на изпит до тази дата може да положат изпита си в избрано от тях време, но заплащат сумата от 80 лева, за да бъдат допуснати до изпит.

Студентите, включили се в Трето ниво след 30 юни 2013, получават 9 месеца за обучение и 3 месеца за подготовка за изпит. Неявилите се на изпит след изтичането на 1 календарна година от записването им в Трето ниво, може да положат изпита си в избрано от тях време, но заплащат сумата от 80 лева, за да бъдат допуснати до изпит.

Студентите, които не са издържали изпита си при първото си явяване, получават възможност да с явят на поправителен изпит в срок от 30 дни след датата на редовния изпит. Неявилите се на поправителен изпит в посочения срок, може да положат изпита си в избрано от тях време, но заплащат сумата от 80 лева, за да бъдат допуснати до изпит. Студент, не издържал поправителния изпит, може да се яви на следващ изпит на дата по уговорка с HomeoHelp Holistic School, но заплащa сумата от 80 лева, за да бъдe допуснат до изпит.

След успешно полагане на изпита студентът получава диплома за успешно приключване на Обучението по Хомеопатия в HomeoHelp Holistic School.

Завършвайки Трето ниво на обучението по Хомеопатия в HomeoHelp Holistic School, студентът получава знания и умения, които са му необходими, за да води хомеопатично лечение на пациенти с остри и хронични болести.

 

ПРОГРАМА на ЛЕКЦИИТЕ от ТРЕТО НИВО

ТАКСА за УЧАСТИЕ и НАЧИНИ на ПЛАЩАНЕ

 

NB! Забележка:

Законите в някои държави, включително и България, ограничават правото на практикуване на Хомеопатия от обучени хомеопати, които нямат медицинско образование.

Обучението по Хомеопатия в HomeoHelp Holistic School осигурява необходимите на практикуващия хомеопат знания и умения, но не може да денонсира закона.

Начинът на прилагане на получените знания и умения не е ангажимент на HomeoHelp Holistic School.

 

kurs-homopatia-online

Хорариум 161 часа

Трето ниво включва лекции на д-р Румен Стойчев, д-р Ганшиям Калатия, Борис Шойтов, д-р Динеш Чохан, Франс Вермюлен. 
Получавате достъп до лекциите за срок от 9 или 12 календарни месеца.

 

 

 

То включва:

 • Стандартни видеолекции по 1.5 - 2 часа всяка.
 • Дълги сесии по 4 часа
 • Онлайн семинари
 • Лекции от семинари на Франс Вермюлен

Студентът получава достъп до:

 • Виртуалната класна стая по време на провеждане на лекцията онлайн „на живо”
 • Записите на вече проведените лекции
 • Записите на видеолекциите
 • Виртуалната класна стая по време на провеждане на онлайн семинарите
 • Записите на вече проведените онлайн семинари

 

 

Всички, завършили Трето ниво на обучението по хомеопатия на 30 юни 2013, ще имат свободен достъп до записите от лекциите до 31 октомври 2013, включително.
След тази дата достъп до записите на лекциите ще се дава при поискване и след заплащане на цена от 15 лева на лекция. Достъпът е 5 дни на лекция.
Използвайте времето си мъдро, независимо, че то е безкрайно.

 

Трето ниво осигурява знания и умения, необходими на студента, за да практикува като професионален хомеопат. NB!

Това означава, че студентът в Трето ниво усвоява:

Дълбоко знание:

 • За Теорията и Философията на Хомеопатията
 • За Материя медика на хомеопатичните лекарства
 • По Терапевтика

Практически умения за реална работа с пациент

 


Как се провежда същинското обучение?

Програмата за трето ниво включва няколко направления, всяко от които включва по няколко модула.

 • Студентът получава достъп до модул от видеолекции по определена тематика, последван от лекция „на живо”, посветена на обсъждане на съответния модул от видеолекции и обсъждане на постъпилите въпроси от студентите.
 • Онлайн семинарите ще бъдат транслирани по интернет в реално време, а записите от тях ще останат достъпни за последващ преглед.

 


Всеки студент има свободен достъп до всички записи от лекциите в Трето ниво в рамките на 12 месеца от началото на обучението си в него. След изтичането на този срок всеки студент може да получи достъп до запис на отделна лекция или лекции при поискване от негова страна и при поискване от негова страна и след заплащане на цена от 15 лева на лекция.

 


 

След приключване на Трето ниво на учебната програма се провежда ИЗПИТ, чието успешно полагане е условие за получаване на диплома за завършено обучение по Хомеопатия в HomeoHelp Holistic School.

Изпитът се състои в:

 1. Анализ и аргументиране на предписание в случай на хронична болест (paper case)
 2. Анализ и аргументиране на предписание в случай на остра болест (paper case)
 3. Отговор на тестови въпроси

Всеки студент получава уникална комбинация от случаи и тест не по-късно от 45 дни след приключване на обучението си.

Студентите, обучавали се през периода октомври 2012 - юни 2013, следва да се явят на изпит най-късно до 30 септември 2013. Неявилите се на изпит до тази дата може да положат изпита си в избрано от тях време, но заплащат сумата от 80 лева, за да бъдат допуснати до изпит.

Студентите, включили се в Трето ниво след 30 юни 2013, получават 9 месеца за обучение и 3 месеца за подготовка за изпит. Неявилите се на изпит след изтичането на 1 календарна година от записването им в Трето ниво, може да положат изпита си в избрано от тях време, но заплащат сумата от 80 лева, за да бъдат допуснати до изпит.

Студентите, които не са издържали изпита си при първото си явяване, получават възможност да с явят на поправителен изпит в срок от 30 дни след датата на редовния изпит. Неявилите се на поправителен изпит в посочения срок, може да положат изпита си в избрано от тях време, но заплащат сумата от 80 лева, за да бъдат допуснати до изпит. Студент, не издържал поправителния изпит, може да се яви на следващ изпит на дата по уговорка с HomeoHelp Holistic School, но заплащa сумата от 80 лева, за да бъдe допуснат до изпит.

След успешно полагане на изпита студентът получава диплома за успешно приключване на Обучението по Хомеопатия в HomeoHelp Holistic School.

Завършвайки Трето ниво на обучението по Хомеопатия в HomeoHelp Holistic School, студентът получава знания и умения, които са му необходими, за да води хомеопатично лечение на пациенти с остри и хронични болести.

 

ПРОГРАМА на ЛЕКЦИИТЕ от ТРЕТО НИВО

ТАКСА за УЧАСТИЕ и НАЧИНИ на ПЛАЩАНЕ

 

NB! Забележка:

Законите в някои държави, включително и България, ограничават правото на практикуване на Хомеопатия от обучени хомеопати, които нямат медицинско образование.

Обучението по Хомеопатия в HomeoHelp Holistic School осигурява необходимите на практикуващия хомеопат знания и умения, но не може да денонсира закона.

Начинът на прилагане на получените знания и умения не е ангажимент на HomeoHelp Holistic School.

 

ПРОГРАМА на ЛЕКЦИИТЕ от ТРЕТО НИВО

 

 

ПРОГРАМА на ЛЕКЦИИТЕ от ТРЕТО НИВО от Онлайн Курса по Класическа Хомеопатия

 

 • Модул „Органон" и „Хронични болести"

„Органон на медицината"

„Хронични болести"

 • Модул "Философия на Хомеопатията"

Здраве, Болест, Лекуване, Потискане

Класиците в Хомеопатията и техният конкретен принос

Пациентът като източник на вербална и невербална информация

 • Модул "Мениджмънт на случая и работа със софтуер"

Техники на Снемане на случая

Изграждане на Картината на Лекарството

Подходи за Анализ на случая

Изкуство на Водене на случая

Хомеопатичен Софтуер и умения за работа с него

 • Модул "Хомеопатия и Деца"

Специфики на снемането и воденето на случая при деца

Базисни познания по анатомия и физиология на детския организъм и клиника на детските болести

 • Модул "Материя Медика"
 • Модул "Терапевтика"
 • Модул "Онлайн Семинари"

Два еднодневни онлайн семинара в две части:

1. Материя медика / Философия

2. Мениджмънт на случая / Практика

 • Модул "Офлайн Семинари"

Два двудневни семинара с една тема "Практика, практика, практика!"

 

Модулите

–  „Органон" и „Хронични болести"

–  „Философия на Хомеопатията"

–  „Мениджмънт на случая и работа със софтуер"

–  „Хомеопатия и деца"

–  „Материя медика" и

–  „Терапевтика"

обхващат

–  46 видеолекции по 1.5 часа всяка

–  24 лекции „на живо" по 2 часа всяка

 

ТАКСА за УЧАСТИЕ и НАЧИНИ на ПЛАЩАНЕ

 

ТАКСА за УЧАСТИЕ и НАЧИНИ на ПЛАЩАНЕТАКСА за УЧАСТИЕ и НАЧИНИ на ПЛАЩАНЕ

 

За студенти, завършили Второ ниво:

 • 900 лева - при плащане на три вноски по 300 лева – до края на 2-я, до края на 4-я и до края на 6-я месец след получаването на достъп.
 • 825 лева - ако бъде платена – еднократно или на вноски – в рамките на 3 месеца след получаването на достъп;
 • 750 лева - ако бъде платена – еднократно или на вноски – в рамките на 1 месец след регистрацията за участие; 

 

За студенти, включващи се ДИРЕКТНО* в Трето ниво:

 • 900 лева - ако бъде платена - еднократно или на вноски - в рамките на 1 месец след регистрацията за участие **;
 • 990 лева - ако бъде платена - еднократно или на вноски - най-късно до 31 декември 2012 **;
 • 1080 лева - при плащане на три вноски (освен депозита от 100 лв.) - 260 лева до 15 октомври, 360 лева до 31 декември и 360 лева до 28 февруари 2013 **.

* Кандидат-студентите, желаещи да се включат директно във Второ или в Трето ниво, държат входящ изпит и биват записвани за участие, само ако са издържали изпита успешно.

За да бъде допуснат директно до Трето ниво, кандидатът минава входящ изпит, в който получава писмена изпитна задача и му се определя дата за устен изпит по Скайп.
Таксата за изпита е в размер на:

 

 

Таксата за ТРЕТО НИВО включва участие в и достъп до записите на:

 • Всички видеолекции
 • Всички онлайн лекции на живо
 • Двата еднодневни онлайн семинара
 • Двата двудневни офлайн семинара

 

ПРОГРАМА на ЛЕКЦИИТЕ от ТРЕТО НИВО от Онлайн Курса на ХомеоХелп по Класическа Хомеопатия

 

Ако у Вас възникнат някакви въпроси във връзка с включването Ви в Курса и с провеждането му, не се колебайте да ни ги задавате във форума.

За допълнителна информация:
д-р Румен Стойчев
0886 325 905
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Плащането на лекциите става по банков път или чрез PayPal.

Плащанията по банков път може да правите на следната сметка:

Уникредит Булбанк АД - клон Добрич
IBAN: BG85 UNCR 7000 1521 5039 71
BIC: UNCRBGSF
"ХомеоХелп" ГД

 

 

Online Courses

free-class-homeopathy-en
course-homeopathy-en
bach-flower-remedies-online
sest-training-en
graphology-en
psychology-en